Có 3 việc nhân loại đều phải trải qua: sinh ra, sống và chết
Có 3 việc nhân loại đều phải trải qua: sinh ra, sống và chết

10 câu Danh ngôn con người hay

Xem thêm