Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy  Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh  - Liberty, according to my metaphysics is a self - determining power in an intellectual agent  It implies thought and choice and power
Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh - Liberty, according to my metaphysics is a self - determining power in an intellectual agent It implies thought and choice and power

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm