Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết  Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế
Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế

10 câu Những Câu Danh Ngôn - Châm Ngôn Về Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa hay

Xem thêm